वरीयता सूची ग्रुप बी व सी 2019 .
वरीयता सूची ग्रुप बी व सी 2018 .
अधीक्षक/पर्यवेक्षण वर्ग - ब (अराजपत्रित) अन्तिम वरीयता सूची 01-06-2015.
अधीक्षक/पर्यवेक्षण वर्ग - ब (अराजपत्रित) अन्तिम वरीयता सूची 15-05-2015.
अन्तिम वरीयता सूची 1-4-2015.
वरीयता सूची 12-07-2013.
समूह की वरिष्ठता सूची 12-07-2013.